เกณฑ์ในการรับสมัครระบบรับตรง

 1. เกณฑ์ในการรับสมัคร
  1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ตํ่ากว่า 2.00 โดยผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้คะแนนเฉลี่ย 5 เทอม
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระกการเรียนรู้ GPA กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 2.00
  1.3 ผลการเรียนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) (รหัสวิชา 85) ไม่ตํ่ากว่า 100 คะแนน และผลการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) (รหัสวิชา 72) ไม่ตํ่ากว่า 70 คะแนน (โดยสามารถเลือกผลคะแนนการสอบในครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา)
 2. องค์ประกอบในการคัดเลือก
  ใช้สัดส่วนนํ้าหนักคะแนน คะแนน GAT และ PAT2 เท่ากับ 40 : 60
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

Admission Onlineเปิดรับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบรับตรงและรับกลาง (Admission)  

สมัครได้ที่ระบบการรับสมัครนักศึกษา (Online Admission System)  http://admission.pi.in.th

-----------------------------------------